fredag den 20. april 2018

Bøger af John Hannover


Bøgerne er skrevet så de er letlæste og beregnet både for de som overvejer at blive selvstændig og stifte enten virksomhed eller selskab OG for de som allerede er igang, men kan bruge lidt ekstra viden.

E-bøgerne fungerer uanset de bruges på computer, iPad, anden tablet, eller måske printes.

Paperback udgaverne er gode til de af jer, som foretrækker helt almindelige bøger til skrive eller natbordet.

De kan så også bare hentes helt gratis, hvis man er mere til bibliotekerne - LINK HER til bestilling hos biblioteket


Indholdet bygger på de tusindvis af spørgsmål jeg gennem årene har set på en lang række fora, Amino, facebook og andre steder, og hensigten er, at føre læserne langt mere sikkert gennem selvstændigheden.

God læsning.   John Hannover  
 Saxo alle bøger af John Hannover


torsdag den 12. april 2018

Momsfri undervisning


I en årrække var der ikke momsfritagelse for en del former for undervisning. I Juni 2017 har skat udsendt nyt styresignal der "genoptager " momsfriheden for de områder der tidl. (fra 1994 til 2017, ikke fik momsfrihed.

Skat styresignal har overskriften:


"Praksisændring - Genoptagelse - Momsfritagelse af undervisning i sprog, musik, legemsøvelser, håndarbejde, tegning, bogføring og maskinskrivning mv."

Og skats resume, samler godt op, med hvilket niveau undervisningen skal have, for at være omfattet af momsfritagelsen som vist her:

"Undervisning i sprog, musik, legemsøvelser, håndarbejde, tegning, bogføring og maskinskrivning leveret uden for egentlige skoleforløb er omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 3, når undervisningen har et fagligt indhold og niveau svarende til, hvad der udbydes på momsfritagne skoler eller universiteter."

Det er helt afgørende, at der er tale om undervisning på fagligt niveau der svarer til skole/universitets niveau, faglig uddannelse, omskoling og anden form for undervisning, der har karakter af egentlig skolemæssig faglig uddannelse.

Det er helt afgørende, at der er tale om et egentligt lærer/elev forhold hvor der er kontakt lærer og elev kontinuerligt i undervisnings forholdet.

Baggrunden findes i momslovens § 13, stk. 1, nr. 3.

Her fremgår hovedreglen, men også, at momsfritagelsen ikke omfatter f.eks. kursusvirksomhed, der drives med gevinst for øje, primært rettet mod virksomheder og institutioner.
"Skoleundervisning og undervisning på videregående uddannelsesinstitutioner, faglig uddannelse, herunder omskoling, og anden undervisning, der har karakter af skolemæssig eller faglig undervisning, samt levering af varer og ydelser med nær tilknytning hertil. Fritagelsen omfatter dog ikke kursusvirksomhed, der drives med gevinst for øje, og som primært retter sig mod virksomheder og institutioner mv."
Skat udpensler videre godt:
Det er en betingelse for momsfritagelse, at undervisningen i sprog, musik, legemsøvelser, håndarbejde, tegning, bogføring og maskinskrivning har karakter af skoleundervisning, dvs. undervisningen skal have karakter af– og fagligt indhold og niveau svarende til, hvad der udbydes på momsfritagne skoler eller universiteter, idet undervisningen herved opfylder momslovens § 13, stk. 1, nr. 3’s betingelse om, at undervisningen skal være skolemæssig. 

Et kriterium vil også kunne være, at underviseren har en helt relevant baggrund rent fagligt, for at undervise i det pågældende område. Om denne vurdering skriver SKAT:

"Der kan ved vurderingen af, om undervisningen er skolemæssig, lægges vægt på, om undervisningen er godkendt som tilskudsberettiget efter folkeoplysningsloven, eller om udbyderen kan sammenlignes med en folkeoplysende forening, jf. SKM2008.522.LSR og SKM2013.48.LSR, men disse kriterier alene kan ikke anses for afgørende.
Dette ses bl.a. illustreret af Skatterådets afgørelse SKM2016.236.SR, hvor klaverundervisning givet som én-til-én undervisning, hvor underviseren var pianist, uddannet cand.mag. i musik fra Københavns Universitet, kunne omfattes af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 3.
Dette uanset undervisningen foregik uden for et egentligt skoleforløb, ligesom undervisningen ikke var godkendt som tilskudsberettiget efter folkeoplysningsloven.
Skatterådet lagde vægt på, at undervisningen efter sin karakter og indhold kunne sammenlignes med undervisning i klaver, som foregår på eksempelvis momsfritagne musikskoler.
Ligeledes kunne stemmetræning, som består af en kombination af undervisning i legemsøvelser og undervisning i sang, sammenlignes med undervisning på en momsfritaget musikskole. Se SKM2016.107.SR.
Det bemærkes endvidere, at lektiehjælp vil kunne omfattes af momsfritagelsen i det omfang lektiehjælpen relaterer sig direkte til et fag, som udbydes på en momsfritaget undervisningsinstitution, ligesom leverandøren skal have tilsvarende uddannelsesmæssig baggrund/erfaring, som underviserne på den pågældende undervisningsinstitution"
Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

SE MEGET GERNE MINE 7 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

Venligst John Hannover     Facebook råd og  Google+.

tirsdag den 6. marts 2018

Aktionærlån


Der er siden 1 jan 2017 blevet lovligt, under visse betingelser, at benytte sig af lån fra selskabet til aktionærerne.

Det er vigtigt at vide, at der også er to helt adskilte problemstillinger og man godt kan have situationer hvor et lån fra selskabet til aktionærer er lovligt MEN hvor de er skattepligtige.

Jeg vil derfor altid råde til at checke med revisor eller advokat inden der optages lån fra selskab til aktionær. Dette er ikke noget man skal rode med selv, så indlægget her skal du KUN bruge som baggrundsviden til din samtale med eksperter.

Til indledning - tag IKKE aktionærlån hvis du har bestemmende indflydelse:

Alle hovedaktionærer/aktionærer med bestemmende indflydelse over eget selskab (mere end 50% "magt") skal undlade at låne penge af eget selskab, da dette uanset hvad, vil udløse meget ubehagelige skattekonsekvenser.
  
Hæves løn uden skatteindberetning vil det være et ulovligt aktionærlån for disse personer.

Jeg vil også råde til at læse Erhvervsstyrelsens materiale om denne ændring i DETTE LINK men jeg skal i dette indlæg blog søge at trække det vigtige frem.


Her vil aktionærlån være skattepligtige, også de der evt kunne være selskabsretsligt lovlige - De beksattes som hævning og skal betales tilbage og tilbagebetaling udløser ikke skat returLink til skat om dette

Mulighed for aktionærlån for mindretalsaktionærer:

En forudsætning for at et aktionærlån skal være lovligt og ikke skal være skattepligtig er, at låntager IKKE må have bestemmende indflydelse i selskabet. Det vil sige ikke eje mere end 50% af kapitalen og det skal med, at hvis en ejeraftale f.eks giver bestemmende indflydelse, f.eks ret til vælge direktion eller andet, så vil det være som en hovedaktionær i denne sammenhæng.

Dette fremgår ligningslovens § 16 E´stk 2 - 3 vigtige punkter:


Det forudsætter man IKKE HAR BESTEMMENDE INDFLYDELSE via ejeraftale, så er aktionærlån lovlige og ikke skattepligtige, forudsat de gives efter helt bestemte kriterier fra selskabsloven:


Stk. 2 For at et kapitalselskab kan yde økonomisk bistand, jf. stk. 1, skal følgende betingelser være opfyldt:
 • 1) Den økonomiske bistand skal kunne rummes inden for selskabets frie reserver, jf. § 180, stk. 2, og skal ydes på sædvanlige markedsvilkår.
 • 2) Beslutningen om at yde økonomisk bistand skal enten træffes af generalforsamlingen eller af selskabets centrale ledelsesorgan efter bemyndigelse fra generalforsamlingen. Generalforsamlingens bemyndigelse kan indeholde økonomiske og tidsmæssige begrænsninger. Den økonomiske bistand må ikke udgøre et større beløb, end der er foreslået eller tiltrådt af selskabets centrale ledelsesorgan.
 • 3) Beslutningen om at yde økonomisk bistand kan først træffes efter aflæggelsen af selskabets første årsrapport.
 • Pt 1 betyder, at beløbet skal kunne rummes af fri kapital jvnf. selskabslovens § 180 og ved den fri kapital forstås, beløb som som i selskabets senest godkendte årsregnskab er opført som overført overskud og reserver, og reserver som ikke er bundet i.h.t. lov eller vedtægter og med fradrag af overført underskud
 • Der skal givet også tages hensyn til kapitalberedskabet ved at sikre sig, at der ikke i en mellemperiode efter årsregnskabet, er spist af de frie reserver.
 • Endvidere slår pt 1 fast, at lånet skal ydes på markedsvilkår. Markedsvilkår er IKKE de vilkår som selskabet kan forrente kapitalen til i banken f.eks. men derimod den rente som låntager skulle betale for et tilsvarende lån, med tilsvarende sikkerhed eller manglende sikkerhed, på det frie marked.
 • PT 2 sikrer den formelle vedtagelse og skal bestemt tages alvorligt. Det kan formentlig også indarbejdes i vedtægterne. 
 • PT 3 er til for at sikre, at den frie kapital er konstateret og følger jo netop, at det er § 180 der regulerer det og jo netop taler om de frie reserver efter årsrapporten. Der kan derfor tidligst opereres med aktionærlån efter 1 årsrapport.
Lånet må ikke skjules som alm. kort eller langfristet lån, man i regnskabet skal fremgå som særskilt postering under egenkapitalen. Det samme gælder for de tilfælde hvor et selskab måtte have givet sikkerhedsstillelse for ledelse m.fl.

Årsregnskabsloven 73
Har en virksomhed et tilgodehavende hos medlemmer af ledelsen, skal virksomheden angive summen af disse tilgodehavender fordelt på hver ledelseskategori. For hver kategori skal angives de væsentligste vilkår, herunder rentefod, og de beløb, der er tilbagebetalt i året. Herudover skal for hver kategori oplyses om nedskrivninger på indregnede beløb, og om der er givet afkald, herunder delvis afkald, på indregnede beløb. Er et lån optaget og indfriet i årets løb, skal det oplyses særskilt.

Det fremgår også af lovens bemærkninger:

Ordningen indebærer, at et selskab der udlåner et beløb til en kapitalejer eller et ledelsesmedlem, skal foretage en regnskabsmæssig omklassifikation af det udlånte beløb.
Omklassifikationen indehæver, at selskabets frie reserver reduceres med et beløb svarende til det udlånte beløb, og det udlånte beløb opføres på den regnskabsmæssige "reserved for udlån og sikkerhedsstillelse" under egenkapitalen jf. bilag 2 til regnskabsloven, og dermed bliver en bunden reserve. Ved en sådan omklassifikation vil regnskabsbrugerne kunne se, at selskabets frie midler er reduceret.

--------------
Aktionærlån optaget før 1/1 2017 kan lovliggøres dersom de ligger inden for reglerne og der er en række frister så her skal du absolut gå til revisor eller advokat for konkret bistand.

Det er også vigtigt at huske, at man jo har lånet frem for sig og ved f.eks lukning eller salg vil skulle indfri det, måske på et tidspunkt man ikke kan.

Lad mig fremhæve, at jeg ikke er specialist i aktionærlån og blot har samlet egen viden og tilgængelige oplysninger. Jeg påtager mig intet ansvar for eventuelle fejl og misforståelser i dette indlæg - Alle må selv dobbeltchecke med relevante kilder.

Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.


SE MEGET GERNE MINE 7 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

Venligst John Hannover     Facebook råd og  Google+

søndag den 25. februar 2018

I hvilket land er jeg skattepligtig?

En ofte tilbagevendende diskussion er: Hvor skal jeg beskattes - i hvilket land, og hvad kan jeg gøre for at undgå dansk skat.


Du vil være skattepligtig til Danmark hvis:

 • Du har rådighed over en helårsbolig. Rådighed fortolker SKAT normalt som ren rådighed, uanset det måtte være eget hus, lejet lejlighed eller værelse, sommerhus, skiftende boliger hos familie eller venner, eller råder over et værelse hos f.eks dine forældre.
 • Du opholder dig i DK i et tidsrum af mindst 6 måneders varighed (180 dg)
 • Skattepligten indtræder ikke ved et kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende -men efter praksis anses et uafbrudt ophold her i landet af en varighed på mere end 3 måneder for at udløse DK skattepligt (3 mdr uafbrudt eller 180 dg/6 md samlet med afbrydelser.

Flytter du til Danmark vil du blive fuldt skattepligtig til Danmark som udgangspunkt, når du har en helårsbolig til rådighed - igen uanset form OG tager ophold i Danmark. Du kan således godt have rådighed over bolig i Danmark og ikke være skattepligtig her - alene grundet boligen. Du skal også have taget ophold her, før pligten indtræder.

Flytter du fra Danmark, så vil du ikke længere være skattepligtig til Danmark, hvis du opgiver din danske bopæl. Her er det meget vigtigt at være klar i spyttet, omkring at man virkelig fuldt har opgivet bopæl i DK. Der er også en lang række regler om evt fraflytter beskatning, hvis du f.eks ejer aktier/store indskud på dansk fradragsberettiget pension mm.
Der er regler for arbejdsmæssigt ophold mm tidsmæssigt som du også må sætte dig ind i hvis du har planer om at være i DK indimellem. 


JEG VIL ALTID TILRÅDE, AT DU KONTAKTER EN REVISOR MED HENBLIK PÅ EN HELT KONKRET VURDERING, UANSET DU FRAFLYTTER ELLER TILFLYTTER LIGESOM REGLERNE FOR HVOR LÆNGE DU SOM DANSKE DER BOR I UDLANDET MÅ OPHOLDE DIG - OGSÅ ARBEJDSMÆSSIGT I DK er vigtigt stof at sætte sig ind i. 

Når du er skattepligtig til Danmark, så vil alle dine indtægter, såsom løn, overskud af virksomhed, præmier, sponsorater mm skulle medregnes i din danske skattepligtige indtægt, uanset de kommer fra danske eller udenlandske kilder. 


----------------------------

Du kan også være skattepligtig i flere lande samtidigt. Her vil du hvis du som del af det, er dansk skattepligtig normalt være omfattet af DOBBELTBESKATNING:

Det vil f.eks forekomme, hvis du faktisk er fuldt skattepligtig i Danmark men samtidigt, f.eks på grund af du har bopæl også i et andet land og/eller udfører arbejde i flere lande, også er skattepligtig i et andet land.

Det ville jo kunne betyder, at du skulle kunne blive beskattet i flere lande, af den samme indtægt, da du jo er fuldt skattepligtig i Danmark. Du skal nemlig som dansk skattepligtig selvangive indtægter i udlandet til SKAT i Danmark.


Når du skal det, så er der en særskilt selvangivelse, hvor du kan/skal anføre både den udenlandske indtægt OG hvad du har betalt af skat i udlandet - eller bliver indeholdt - på din udenlandske indtægt,

Formålet her er, at du - takket være en lang række "dobbeltbeskatningsaftaler" og regler om ophævelse af netop dobbelt beskatning - får mulighed for, at skatten i Danmark nedsættes, så du rent faktisk ikke kommer ud i, at blive dobbeltbeskattet af din indtægt fra flere lande, men i princip ender med alm. dansk skat. 

Du kan også faktisk være BEGRÆNSET SKATTEPLIGTIG TIL DANMARK. 

Det vil kort beskrevet kunne være tilfældet for en person som ikke har bopæl i Danmark men f.eks modtager indkomst her i Danmark, f.eks fra et firma denne modtager løn fra. Her vil denne løn som udgangspunkt være dansk skattepligtig og personen dermed begrænset skattepligtig, da dennes indtægt i hovedlandet ikke er dansk skattepligtig. Også her skal du gå til revisor, hvis der er spor tvivl om forholdet.


Jeg blogger her blot efter min bedste viden og påtager mig ikke ansvar for fejl eller misforståelser. Jeg råder som nævnt i dette spørgsmål altid til, at du får helt konkret vurderet din egen situation af f.eks revisor.


SE MEGET GERNE MINE 7 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S


torsdag den 15. februar 2018

Regnskabet er din ven

Mange regnskabsprogrammer (og deres sælgere) beskriver sjovt nok nærmest regnskabet som en fjende for den stakkels ejer af en virksomhed - noget man skulle kunne lægge bag sig og slet ikke bruge et sekund på.

Deres mantra er:

Regnskaber er noget der skal være totalt automatisk og kunne lægges helt til side, så du kan koncentrere dig om din business (de bruger nødigt ordet forretning da det kunne lyde gammeldags 😊)

Det siger sig selv, at ALT man kan automatisere, med høj grad af sikkerhed mod fejl, er lig med at vinde tid og GODT.

Nogle firmaer der sælger regnskabsprogrammer har reklameret  med, at vi AFSKAFFER BOGHOLDEREN og den er jo god nok langt hen ad vejen, hvis du er en mindre virksomhed men jeg har endnu til gode at se, nogle af dem turde garantere, at med "brug af vores program, får du ikke vrøvl med skat, og skulle det ske - så  tager vi sig af evt erstatning og pengene igen for programmet" 

Sandheden er, at selv de som bruger de smarte programmer, stadigt i stort omfang viser sig at have fejl i årsregnskab ved kontrol. Det betyder ikke, at jeg ikke tror et regnskabsprogram går ting bedre end intet regnskabsprogram, blot at de stadigt ikke kan gardere mod fejl.

Vigtigst er nok også, at Regnskaber ikke er til bare for at SKAT ikke kan slå dig i hovedet med en skovl. 

Det er naturligvis en funktion der skal være i orden, så du ikke får det "bang" i hovedet, men hovedfunktionen i et regnskab er jo, at DU ved hvordan det står til.

Det vigtigste ved regnskaber er faktisk, at DU ved hvad der sker i dit firma. Det kræver, at du enten selv bruger et godt "auto-regnskabsprogram" OG rent faktisk forstår lidt om hvad der sker i sådan et - eller fra din bogholder.

Her har autoprogrammerne en udfordring. Jeg kan lide dem og jeg elsker jo mere de kan trække oplysninger automatisk fra bank eller via scan af bilag MEN - hvis man som ejer bare plotter ting ind, og ikke BRUGER regnskabet aktivt til at se, om der måske var områder man kunne forbedre.

HEY du bruger meget på mad HEY din seneste LA rejser var dyr - HEY vi kommer til at mangle penge til moms den 1/3 og hvad ved jeg. 
"Hvorfor bruger vi så mange penge på rejser, på strøm, på fragt, på mad, på husleje osv" 

En ting jeg i den grad mangler i mange regnskabsprogrammer - er mulighed for tilknytning af et enkelt overordnet budget - og automatisk opfølgning af budget når der bogføres.

Alt for mange går ned, fordi de kører med en slags skyklapper, og slet ikke når at opdage faresignaler. Ofte ser de alene på bankkonto og så overraskes de af moms eller andet.

Et enkelt budget og en regelmæssig opfølgning, ville bringe mange flere projekter sikkert i havn.


Jeg er sikker på, at de mange gode regnskabsprogrammer, som ALLE bør bruge frem for excel, er et gode, og at de bliver endnu bedre, når banker åbner mere op for integration mellem bank og regnskab helt direkte, ligesom jeg tror der kommer lovændringer, som kan gøre bankintegration nødvendig, og sikre endnu mere automatisk bogføring, som så også letter SKAT ved kontrol.

Mit budskab er blot, at du skal se regnskabet mere som en ven - end som en fjende SKAT kræver.
Regnskabet er faktisk et af DINE vigtigste redskaber til at holde korrekt styrekurs.Venligst John HSE MEGET GERNE MINE 7 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”IVS” Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S


Venligst John Hannover     Facebook råd og  Google+


tirsdag den 13. februar 2018

Konvertibelt lån til selskab fra ejer

Hvis du som hovedaktionær låner dit selskab penge, så skal du lovmæssigt altid beregne en markedsrente. Den sætter mange et sted mellem 4 og 10% i dag.
Markedsrente = den rente som selskabet skulle betale for et lån hos en anden långiver, f.eks for et usikret lån i banken. Det er ikke den rente DU måske går glip men selskabets rente for et tilsvarende usikret lån.

Det hedder armslængdeprincippet og er indskrevet i ligningslovens § 2.

Gældsbrevet kan udformes simpelt - som et anfordringslån = kortfristet lån med markedsrente eller til overkurs, som forklaret i næste afsnit.


Et lille lånebrev hvor man skriver, at xxx(dit navn)xxx låner kr yyyy til selskab zzzzz som anfordringslån mod en rente af ?4-10% og så er det i princip klaret

Lad gerne gældsbrevet undertegne af et par vitterlighedsvidner, da dette sætter dig i stand til ved en mulig diskussion med skat, at dokumentere dokumentets datering.

Der er ikke fradrag for indbetaling af et beløb som lån, uanset hvordan man yder det men ved et almindeligt lån, vil pengene kunne tabes, uden fradrag for dig som hovedaktionær, hvis selskabet går konkurs.

Markedsrenten opgiver du som modtager til skat som renteindtægt og selskabet har fradrag for renten. Det er faktisk billigere skattemæssigt end løn og udbytte, og netop derfor må renten ikke sættes for højt, men skal kunne sandsynligøres som netop det selskabet skulle betale til en ren 3. part.

I stedet for rente, kan du aftale, at lånet betales tilbage til en overkurs, f.eks med en fast dato, om et år, til kr xxx og, overkursen skal her svare til markedsrente og beskattes tilsvarende.

Konvertibelt gældsbrev giver mulighed for fradrag ved tab:

Man kan vælge at give lånet - stadigt med rente eller overkurs - som konvertibelt lån 

Dette er et gældsbrev som udstedes af selskabet og det kan så efter långiver (kreditors) ønske kræves betalt - enten kontant - ELLER - det kan konverteres til aktie eller anpartskapital ved forfald.

Fordelen ved at give lånet som konvertibelt, er den enkle, at dersom selskabet skulle gå konkurs og ikke dermed ikke kunne betale lånet tilbage, så kan långiver nu få fradrag for tabet, helt som hvis denne rent faktisk havde haft aktier/anparter for værdien. Det betyder det giver fradrag som tab på aktieindkomst - og har man ikke anden aktieindkomst, giver det fradrag med samme procent værdi som tab på aktieindkomst (27-42%) i anden skat.

Der er som nævnt en række vigtige regler der skal overholdes ved brug af konvertibelt lån -

 • Beslutning om konvertibelt gældsbrev træffes på generalforsamling i selskabet
 • Beslutningen anmeldes til erhvervsstyrelsen
 • Vedtægter ændres så vilkår for konvertibelt gældsbrev fremgår - vilkår om forrentning, forfaldstidspunkt, regler for konvertering, tidspunktet samt konverteringskursen ligesom vedtægterne skal have bestemmelser om betydningen af evt. ændringer i selskabets kapitalgrundlag forud for konverteringstidspunktet.
 • Vedtægterne skal også rumme bestemmelse om betydning af evt. ændringer i kapitalgrundlaget inden konverteringstidspunktet
 • Det konvertible lån skal fremgå af selskabets årsrapport og jeg ville også anbefale noteangivelse om hvornår der kan ske konvertering og til hvilken kurs.
Skal vi "nørde" lidt videre i indregning i årsrrpoartkan Erns & young være god læsning på side 4 i dette link.

Jeg ved der er advokater som ved stiftelsen allerede, indretter vedtægterne således, at ledelsen er bemyndiget til at udstede konvertible obligationer - for derved at kunne spare noget papirarbejde - hvis det på et tidspunkt bliver nødvendigt at udstede nogle sådanne

Endnu en gang må det derfor stærkt tilrådes, at man anvender revisor eller advokat ved udstedelse af konvertible lån. Almindelige anfordringslån kan man selv håndtere, men konvertible lån vil det være klogt at få hjælp til.


Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.


SE MEGET GERNE MINE 7 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" - Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S


Venligst John Hannover     Facebook råd og  Google+

Søg i denne blog