mandag den 25. februar 2013

Virksomhedsordningen - VSO

VIRKSOMHEDSSKATTEORDNINGEN - eller blot VSO:


Dette er ikke en dybdegående gennemgang, men en appetitvækker der kan give basis forståelse af VSO.

VSO = virksomhedsskatteordningen 

er til for personlige virksomheder hvor ejeren i princip beskatningsmæssigt vil køre virksomheden lidt i stil med selskaber og den kræver ofte revisor eller økonomihjælp til regnskabsafslutning og skat, lige som man skal følge en række regler der sikrer klar adskillelse mellem firma og privat.

Lad os tage det vigtigste først:

Det specielle ved VSO i forhold til almindelig personlig beskatning af virksomhedens overskud er, at man nøjes med at betale en a-conto skat på 22 % (2017) af virksomhedens overskud - svarende til selskabsskat, forudsat man ikke hæver privat. Når man siden hæver privat, udløser det personlig skat, men acontoskatten modregnes på det tidspunkt.
 • VSO bruges ofte hvis virksomhedens overskud er så stort, at det overstiger grænsen hvor ejeren skal betale topskat. Specielt hvis overskuddet svinger, giver ordningen mulighed for at udjævne svingningerne
 • Overstiger overskuddet akkumuleret ikke topskattegrænsen for ejeren, vil det normalt være en fordel at tage det ud til den lave skat, for derved at skatteoptimere hvert år.
 • Er der store renteomkostninger i virksomheden vil VSO også kunne være en fordel idet renter kort fortalt vil indgå i over/underskud i virksomheden, hvor de ellers hører under personens kapitalindkomst som normalt vil ha lavere fradragsværdi
 • Modtager man SU (og formentlig i forbindelse med visse andre typer overførselsindkomst), vil overskud der ikke hæves personligt under VSO ikke påvirke udbetaling af SU. Normalt bør man have det maksimale man har plads til i forhold til SU Det er VIGTIGT at påpege, at for at benytte VSO SKAL virksomheden være erhvervsmæssigt drevet. Det vil ofte være klogt at få bindende svar fra skat i forhold til den måde man driver virksomheden, om den vil være sikker på godkendelse under VSO, da man jo netop grundet et studie kan ha svært ved afsætte tid til seriøs erhvervsmæssig drift.  Som overordnet regel regner mange mindst 50 timer om måneden som jo svarer til ca 600 timer på et VSO år. (ud fra afgørelser der sidestiller VSO med iværksætter og etableringskonti). Normalt vil det krav dog formentlig være underordnet, så længe alt andet peger på - egentlig erhvervsmæssige drift. Det er også vigtigt at ha med, at visse honorarer med direkte klar tilknytning til det erhvervsmæssig KAN indgå i VSO medens lønindkomst ikke kan. Her kan det være vigtigt at man har afgjort korrekt om det var honorar eller bare løn man har "lavet om" til honorar som angivet HER  Debat om arbejdstid findes her med de to revisorer Tonny Skov Petersen og Henrik Koudahl som konkluderer, at kravet ikke står i loven MEN at flere landsskatterette domme har fulgt samme krav som ved etableringskonto ophævelse - de 50 timer ca om mdr - i DETTE LINK
 • Her er link til BDO gennemgang som viser, at selv ganske lille udlejningsvirksomhed giver mulighed for at videreføre VSO efter lukning af hovedvirksomhed
 • Er der store kendte investeringsbehov som kommer året efter et regnskabsår, kan disse investeringer foretages uden der er betalt andet end virksomhedsskat af forrige års overskud, dermed kan investeringer måske lettere fordeles over årene.
Man skal også være opmærksom på, at der kan være ulemper.
 • De administrative krav er større og mere tidskrævende, og der vil ofte være behov for revisorhjælp og dermed udgifter dertil.
 • Spares der op over flere år, risikerer man at havne i en situation hvor man ved en lukning ikke længere kan nå at fordele indtægten så topskat undgås - så giver VSO jo højere skat
 • Man binder midler f.eks. under en SU tid. Midler som man måske kunne ha brugt netop i den periode, også selv om man så måtte sætte SU lidt på stand-by, og som kunne ha sat en i gang med et familieliv eller andet tidligere end ved fuld SU periode, hvor man måske efter SU periode kommer til at have en større indtægt, men for nogen er det jo en fin sikkerhed at bygge kapital op. 
Valget af VSO gælder for alle virksomheder (KS - I/S - enkeltmands) som en person vælger at drive i VSO som det fremgår af "virksomhedsskatteloven § 2 stk 3: 

Driver den skattepligtige flere virksomheder, behandles samtlige virksomheder som én virksomhed ved anvendelsen af virksomhedsordningen

Ved valget forpligter man sig så også, for hvert regnskabsår at opgøre:
Fra skats krav kan citeres i kursiv:


Indskudskonto og kapitalafkastgrundlag skal specificeres ved udarbejdelsen af selvangivelsen for året.
Der kræves særskilt oplysning om:
 • Summen af renteindtægter og renteudgifter, der er forfaldne i regnskabsåret, og periodiseringsposter ved regnskabsårets begyndelse og slutning
 • Indkomstårets reguleringer og saldi ved regnskabsårets udløb på indskudskonto og konto for opsparet overskud
 • Beløb, der ved regnskabsårets udløb er hensat til senere hævninger
 • Summen af samtlige indskud og summen af samtlige hævninger
 • Art og værdiansættelse af indskud og hævninger, der ikke er kontante beløb
 • Kapitalafkastgrundlag ved årets begyndelse og årets slutning. Efter indtrædelsesårets udløb kan kapitalafkastgrundlaget opgøres med udgangspunkt i virksomhedens egenkapital
 • Beregningen og størrelsen af kapitalafkast
 • Beregningen og størrelsen af eventuelle rentekorrektioner.
Kravet om beregning af størrelsen af rentekorrektioner indebærer, at den selvstændigt erhvervsdrivende ved beregning af rentekorrektion efter VSL § 11, også skal give oplysninger om størrelsen af indskudskontoen ved indkomstårets begyndelse, kapitalafkastgrundlaget ved indkomstårets udløb samt nettorenteudgiften, reguleret som anført i den nævnte bestemmelse.
Lad en revisor råde til at benytte ordningen eller undlade
Allerede ved beslutningen vil det være tilrådeligt, at tilknytte revisor, da der kan være rigtigt mange overvejelse, der kan påvirke beslutningen om VSO eller almindelig skattepligt for en personlig virksomhed.

I en del tilfælde kan man også inddrage overvejelser om kapitalafkastordningen, men denne behandles slet ikke i dette indlæg. Her blot et enkelt LINK  til skat om området.

Nyere lov lukker en del huller og kan skabe problemer for en del VSO brugere

Det er ikke noget der rammer den helt tilsigtede brug af VSO men det lukker en række huller og muligheder for hævninger til privat gæld og udnyttelse af lave renter - En del advokater og jurister peger på, at den nye lovtekst rummer mange problemer for VSO brugere, bla.a i forhold til sikkerhedsstillelse som beskattes. Ellers se her LOVFORSLAG 11/6Hobbyvirksomhed kan ikke drives i VSO

Uanset om valget går mod VSO eller kapitalafkastordningen, er det et krav, at virksomheden drives som er seriøs virksomhed erhvervsmæssigt som anvgivet i DETTE LINK, en hobby virksomhed kan ikke benytte ordningen.

Valg af brug af VSO kan foretages helt frem til 30/6 året 

efter regnskab og kan fortrydes et år efter

Valg af VSO kan foretages helt frem til den udvidede selvangivelse skal afleveres, inden 30/6 året efter det afsluttede regnskab, og den kan fortrydes et helt år derefter. Der er ikke formelle krav for en sådan fortrydelse. Uanset man kan vente med at beslutte sig til 30/6 året efter regnskabet, vil det være formålstjenligt at sikre, at regnskabsføringen for året rent faktisk er tilrettelagt efter let at kunne anvende VSO allerede ved årets start. Til det formål bør ukyndige tage hjælp af mere rutinerede, evt. en revisor.

Klare krav til regnskabet:

Som ved alm. personlig beskatning, er det et klart krav, at der er regnskabsmæssig adskillelse af privat og virksomhedsøkonomi, og egenkapitalen skal bogføres på egne konti. De fleste regnskaber kan derfor sagtens tillempes VSO.

I forbindelse med selvangivelsen er der en række oplysningskrav ligesom renter indgår på anden vis end for personlige selskaber og der kan skulle foretages rentekorrektion i forbindelse med evt. privat lån taget i ordningen. Dette er endnu en årsag til, at mange behøver hjælp til ordningen.

I et I/S kan hver interessent hver for sig vælge at blive beskattet efter VSO (eller personlig beskatning eller kapitalafkastbeskatning) så ejere af I/S har samme mulighed som en enkeltmandsvirksomhed på det område.

Tonny fra Erhvervs-consult.dk har skrevet godt om VSO i dette LINK 

Krav om seriøs erhvervsmæssig drift

 Er det ikke seriøs erhvervsmæssig drift, så kan VSO blive forkastet- og det kan påvirke også de, som bruger VSO til indtægter for at undgå SU modtegning

Det er også vigtigt at forstå, at drives virksomheden ikke med fornøden effektivitet og intensitet og en række andre punkter, så kan VSO forkastes, hvilket kan betyde at SU kommer i problem.

Advokat Tommy V Christiansen som er et godt navn inden for denne type viden, havde i august 2013 en artikel om hvorledes skat har fokus på netop de begreber der skiller hobby virksomhed fra intensivt drevet, med en række skærpede krav efter høsteret domme. Jeg tillade mig et link til jp hvor advokaten forklarer om SKÆRPET SKATTEFOKUS PÅ FORSKEL MELLEM SERIØS VIRKSOMHED OG HOBBY

Dette var blot en smagsprøve på VSO, kontakt din revisor hvis du vil vide mere.

Jeg er ikke revisor eller jurist, og dette er blot givet som kort orientering og kan ikke være ansvarspådragende for mig.


SE MEGET GERNE MINE 7 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB:

De følgene er alle links til bøgerne

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hard-cover bog med alle former for virksomhed, IVS+ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

”Jeg vil væreSELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" - Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S


Venligst John Hannover     Facebook råd og  Google+

Søg i denne blog